"Омразата е любов, която се е обърнала с гръб."

Тери Пратчет
Лайф-коучинг

Лайф-коучинг (англ. life — живот, начин на живот и coaching — тренировка, занятия с треньор).

Лайф-коучнигът протича под формата на среща (или поредица от срещи) със специалист по личностен ръст (коуч, треньор). Човек поставя на тези срещи конкретен житейски проблем, за решаването на който му е необходима помощ. Треньорът подкрепя, тренира и съпровожда човека до получаване на желания резултат в съответствие с поставения проблем. С други думи, когато човек се сблъска с проблем, за който не намира решение, това се случва не, защото няма такова, а защото поради някакви КОНКРЕТНИ ограничения, конкретният човек не вижда решението. Задачата на треньора (коуча) е в тази ситуация да подпомогне човека да надхвърли своите ОГРАНИЧЕНИЯ и да намери СВОЕТО решение. При това, в лайф-коучинга е важно да се отчете както конкретната сфера, в която “лежи” проблема, така и хармонизирането на тази сфера с останалите в живота на човека, така че да не се наруши балансът. Лайф-коучингът е разкритие на възможности при решаването на конкретен житейски проблем, а не даване на готови отговори за живота по принцип.

Особености на лайф-коучинга:

Исторически коучингът като дейност е изведен от спорта и придобива много от елементите на консултирането. По-късно започва да се използва в мениджмънта, получавайки името бизнес-коучинг (англ. business coaching), за да се стигне до достъпна за всеки човек разновидност, наречена лайф-коучинг (англ. life coaching). Консултирането в стил коучинг е инструмент за обучение чрез задаване на въпроси и използване на разнообразни техники за тренировка чрез действие. Този метод работи САМО, ако човекът, обърнал се към треньора, е готов да поеме отговорност за своите решения и получените резултати. Лайф-коучингът протича под формата на срещи като най-често за решаването на един проблем са нужни ограничен брой такива – една, две или три. Лайф коучингът за разлика от психоанализата или психотерапията е краткосрочна терапия, и се изчерпва при разрешаване на поставения проблем.

ВАЖНО! Лайф-коучингът цели не да научи човека на някакъв конкретен навик, а да развие у него умението да се учи в процеса на самия живот. Като резултат човекът сам намира нови, творчески решения и отговори за сложните жизнени ситуации, самостоятелно разкрива своите ресурси и потенциала си.

Кой е треньорът?

Профилът на треньора включва разностранен житейски опит, добро познаване на човешката психика, комуникативни и мотивационни умения, способност за бързо вникване в различен културен контекст или професионална сфера и дори интуитивен ум. Противно на масовото разбиране, лайф-коучът рядко е психолог по образование (подобно на всички треньори, били те в спорта или в бизнеса), но винаги е психолог по призвание. И разликата с психологията и психотерапевтиката не свършва до тук: Лайф-коучът не гледа на човека пред него като на пациент, който е болен и има нужда от помощ. Той възприема човека пред себе си като пълноценен индивид, който има цели, желания и ценности, и търси знания, умения и методи, за да ги достигне. А лайф-коучът, чрез своите знания, умения и опит е призван да катализира този процес в желаната от човека посока.

Ако считате, че лайф-коучингът е Вашето решение, можете да се обърнете към Симана Златева чрез контактната форма или на телефон: 0896 413 134